Kuai Le Shi Guang

陳小寶, 曾路得2008年5月26日
歌詞

快樂時光 - 曾路得 (Ruth Zeng)/陳少寶

詞:湯正川

曲:P.Udell|G.Geld

男:相約在晚間 我心戰戰

他越來越靚 最驚有變

但願常聚互愛同覓快樂

兩心牽一線

 

女:相約在晚間 暢歡次次

他令人愉快 會想再試

道盡閒情逸致平日快事

愛戀快樂時

男:快樂時又怕

女:你講真定系講假啫

男:我真正害怕跟你分別

 

女:我願陪住你

男:真系咁好

女:衷心許你我熱誠

男:今晚莫掛牽 我心暢快

女:去盡煩悶氣 我心軟曬

道盡閒情逸致無限快事

愛惜快樂時

合:樂趣多如星光熾

 

男:快樂時又怕

女:你講真定系講假啫

男:我真正害怕跟你分別

 

女:我願陪住你

男:真系咁好

女:衷心許你我熱誠

男:今晚莫掛牽 我心暢快

女:去盡煩悶氣 我心軟曬

道盡閒情逸致無限快事

愛惜快樂時

合:樂趣多如星光熾

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲