Astrapsen (The Sun Is Risen)

Joan Baez2012年6月1日

歌詞

Astrapsen (The Sun Is Risen) - Joan Baez (瓊·貝茲)

Astrapsen I anatoli

Kouna paramana to paidi

Astrapsen I anatoli

Kouna paramana to paidi

Kai vrontise I disi

Kouna to paidi

Min tixei kai ksipnisei

Mi min tixei kai ksipnisei

Kouna to paidi

Mine tixei kai ksipnisei

 

Astrapsen I anatoli

 

Kouna paramana to paidi

Astrapsen I anatoli

Kouna paramana to paidi

Kai vrontise I disi

Kouna to paidi

Min tixei kai ksipnisei

Mi min tixei kai ksipnisei

Kouna to paidi

 

Mine tixei kai ksipnisei

 

Astrapsen I anatoli

Kouna paramana to paidi

 

***歌詞來自第三方***