OrLog In

寶島曼波

洪榮宏2016年10月28日

Lyrics

 

寶島曼波 - 洪榮宏

詞:葉俊麟

曲:洪一峯

寶島天清雲薄薄

南部妹妹娶兄哥

唱出寶島的曼波

我來打鼓你打鑼

喔 寶島 唱出寶島的曼波

來唱曼波 來跳曼波

相招來去來跳曼波

寶島四季好迄逃

台東花蓮到蘇澳

海路水路平波波

欲吃海味免驚無

喔 寶島 唱出寶島的曼波

 

寶島透年生楊桃

也有荔枝甜葡萄

老人吃到解心燥

少年吃到愛情好

喔 寶島 寶島少年愛曼波

來唱曼波 來跳曼波

相招來去來跳曼波

 

寶島四季鳥只多

鴛鴦水鴨尚相好

逍遙自在塊奔波

迎合寶島的曼波

喔 寶島 寶島鳥只唱曼波

 

***歌詞來自第三方***