Wang Qing

劉美君2008年9月25日
歌詞

忘情

不可以不可以不

不可再受傷

創痛

不可以不可再痛

不可再這樣

當初甜蜜

陣陣已像香水

濃烈飄過

餘香消逝 就不再香

只好忘情

當天你當天我都

心中有幻想

變了

今天你今天我變

心中已變樣

當初暖火

陣陣已像戀愛

狂熱燒過

餘温消逝

就變模樣

種種錯失

請你原諒請你盡忘

不再回望

請寬恕並忘情

不想你不想我心

心中再受傷

過了 當天已當天已過

今天已兩樣

當初笑聲

陣陣已像歌曲

旋律飄過

餘音消逝

就不再響

種種錯失

請你原諒

請你盡忘

不再回望

請寬恕並忘情

不想你不想我心

心中再受傷

過了當天已當天已過

今天已兩樣

當初笑聲陣陣已像歌曲

旋律飄過餘音消逝

就不再響

旋律飄過餘音消逝

就不再響

 

 

 

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲