SHUT UP BABY

劉浩龍2005年9月1日
歌詞

shut up baby shut up shut up baby

sh-shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

你夠完美嗎我要老實答嗎

你會鬧我嗎講真話你會打

要靚又夠靚要腦你亦有腦

我無投訴但有時肯收聲會更好

食飯又嘈睇戲又嘈揀對鞋都嘈

識你時只係蚊滋但識落好嘈

有禮貌勸告你當我係無到

餵你有氣暖下肚講少幾句最好

shut up baby shut up shut up baby

一企埋梗發牢騷好鬼嘈

shut up baby shut up shut up baby

你算錫我但又累我兩邊耳膜間中要補

我的我的愛人愛講野的愛人

我拜託你靜一陣

我的我的愛人你講哂的愛人

到我對你舉手發問

我的我的愛人最好氣的愛人

有無試過靜低諗

你想氹一個人

細聲佢都會暈

次次有你無佢講

都幾過份

 

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

我無話怪你我會繼續愛你

有無搖控器只想熄左唱機

大事又嚟小事又嚟呢個唔出奇

當班friend面吱吱gel gel呢鋪認真無face

 

 

 

 

shut up baby shut up shut up baby

追你時估你唔到好鬼嘈

shut up baby shut up shut up baby

我最錫你但弊在你擘開個口我點錫到

我的我的愛人愛講野的愛人

我拜託你靜一陣

我的我的愛人你講哂的愛人

到我對你舉手發問

我的我的愛人最好氣的愛人

有無試過靜低諗

你想氹一個人

細聲佢都會暈

愛佢愛到無野講咁先震撼

 

我的我的愛人愛講野的愛人

我拜託你靜一陣

我的我的愛人你講哂的愛人

到我對你舉手發問

我的我的愛人最好氣的愛人

有無試過靜低諗

你想氹一個人

細聲佢都會暈

次次佢答你兩句次次佢駁你兩句

次次叫佢咪插咀都幾過份

 

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

sh-shut up baby shut up shut up baby

shut up baby shut up shut up baby

 

shut up baby shut up shut up baby

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲